Hội nghị góp ý vào dự kiến nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

04/03/2024 - 01:50 PM

Sáng nay, 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương, bổ sung, thay thế 3 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP chủ trì Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP chủ trì Hội nghị

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Anh Tuấn trình bày dự thảo Đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII.

Theo đó, căn cứ tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hiện nay và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVIII là 145 vị (tăng 13 vị, tương ứng 9,85% so với đầu nhiệm kỳ 2019-2024).

Cơ cấu thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên có 50/145 vị, tương ứng 34,48% (số lượng bằng cuối nhiệm kỳ 2019-2024); Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã có 30/145 vị, tương ứng 20,69% (số lượng bằng cuối nhiệm kỳ 2019-2024); cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài có 47/145 vị, tương ứng 32,41% (tăng 6 vị so với cuối nhiệm kỳ 2019-2024); cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP có 18/145 vị, tương ứng 1241% (tăng 1 vị so với cuối nhiệm kỳ 2019-2024).

Về cơ cấu kết hợp (dự kiến không thấp so với cuối nhiệm kỳ 2019-2024), gồm: Nữ, đạt từ 28,26% trở lên; ngoài Đảng, đạt từ 24,64% trở lên; dân tộc thiểu số, đạt từ 3,62% trở lên; tôn giáo, đạt từ 8,69% trở lên. Đồng thời, số ủy viên Ủy ban tái cử không quá 60% so với đầu nhiệm kỳ 2019-2024.

Hiệp thương, bổ sung, thay thế các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII
Hiệp thương, bổ sung, thay thế các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII

Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVIII là 11 vị (bằng nhiệm kỳ 2019-2024), gồm các chức danh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, 4 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, 6 Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng thời, dự kiến số lượng, cơ cấu Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy viên MTTQ Việt Nam TP khóa XVIII là 3 vị (bằng nhiệm kỳ 2019-2024).

Bên cạnh đó, trình bày Tờ trình phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Phạm Anh Tuấn cho biết: Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dựa trên thực tế Hà Nội là Thủ đô có địa bàn rộng, dân số đông, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị phân bổ số lượng đại biểu là 363 đại biểu chính thức (Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 có 330 đại biểu chính thức).

Về cơ cấu thành phần đại biểu dự Đại hội, đại biểu đương nhiệm (là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024) có 138 đại biểu (tương ứng 38,02%); đại biểu chỉ định (dự kiến thay thế, bổ sung vào Ủy ban nhiệm kỳ mới) có 15 đại biểu (tương ứng 4,13%); đại biểu phân bổ cho các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu có 50 đại biểu (tương ứng 13,77%); đại biểu phân bổ cho MTTQ Việt Nam cấp huyện có 160 đại biểu (tương ứng 44,08%).

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, dự thảo Báo cáo gồm 34 trang, có tiêu đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống ngàn năm văn hiến, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo trong Nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; chủ đề Đại hội là “Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”.

Ban Thường trực và các Ủy viên biểu quyết nhất trí thông qua các dự thảo văn bản tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ mười bốn, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024
Ban Thường trực và các Ủy viên biểu quyết nhất trí thông qua các dự thảo văn bản tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ mười bốn, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khoá 17, nhiệm kỳ 2019-2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2024-2029, gồm  4 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu.

Tại Hội nghị, các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nêu nhiều ý kiến góp ý sôi nổi, thẳng thắn, sâu sắc vào các nội dung trong dự thảo Đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVIII, phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVIII nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2024-2029 và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Các đại biểu nêu ý kiến góp ý tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ mười bốn
Các đại biểu nêu ý kiến góp ý tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ mười bốn

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường trân trọng cảm ơn, khẳng định tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và cho biết: Sau Hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo văn bản cho phù hợp. Do vậy, đề nghị các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục phát huy tinh thần, tính tiêu biểu của mình để đẩy mạnh các phong trào thi đua cũng như góp ý vào dự kiến nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban, dự kiến đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVIII cũng như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

“Thông qua các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tạo tính lan tỏa rộng rãi, nên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP rất mong các vị Ủy viên Ủy ban tiếp tục phá huy kinh nghiệm của mình để đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVIII”- ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung cơ bản của Đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII, trong đó nhất trí số lượng 145 Ủy viên; đồng thời thông qua phân bổ số lượng 363 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020