Hội nghị tổng kết công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

06/01/2023 - 09:16 AM
Sáng ngày 05/01/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung hướng dẫn các ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai thực hiện giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nhóm nội dung như: giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình người có công, đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng tại xã, phường, thị trấn, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án...
  
Quang cảnh Hội nghị
 
Năm 2022, các ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 5.145 vụ việc, phát hiện 622 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 622 vụ việc; các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 605 vụ việc (đạt 97,26%). Thông qua hoạt động giám sát đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 6 triệu đồng và 2.205,7 m2 đất. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 2.025 ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 11.703 thành viên. Trong năm 2022, đã tham gia giám sát 3.927 công trình, dự án, phát hiện 202 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 199 vụ (đạt 98.51%). Ngoài ra, các ban Thanh tra nhân dân và ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng: 3.524 vụ, quản lý đất đai: 920 vụ, thực hiện dân chủ ở cơ sở: 1.099 vụ và 504 vụ việc ở các lĩnh vực khác...
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường khẳng định: Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định căn cứ tình hình thực tiễn ở từng địa phương, cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những nội dung giám sát cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng thành viên ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo Luật đầu tư công, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP của Chính Phủ, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá, đầu tư. Kịp thời nắm tình hình và phản ánh những kiến nghị của nhân dân địa phương đối với các cơ quan, cấp có thẩm quyền; đề xuất biện pháp giải quyết để giúp Mặt trận Tổ quốc giám sát các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, tập trung giải quyết vướng mắc từ cơ sở; chủ động cập nhật những văn bản mới, các chủ trương mới. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tới Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, thành viên ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Duy trì chế độ giao ban, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phản ánh kịp thời; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Mặt trận Tổ quốc cấp trên. Tăng cường giám sát theo ý kiến của cử tri, nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín để cùng tham gia giám sát, phản biện xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ nghiên cứu để ban hành sổ tay giám sát nhằm cụ thể, chi tiết, số hóa các văn bản quy định liên quan để các thành viên ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thuận tiện trong thực hiện công việc...
  
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao bằng khen cho đại diện các tập thể được khen thưởng
 
 Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khen thưởng 30 ban Thanh tra nhân dân; 30 ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám sát – phản biện xã hội; 135 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động giám sát, thanh tra nhân dân, phản biện xã hội.
 Lê Hương
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020