Huyện Gia Lâm triển khai Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2024

04/01/2024 - 02:59 PM
Chiều ngày 04/01/2024, UBND- UB.MTTQVN huyện Gia Lâm tổ chức triển khai Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm trình bày Kế hoạch liên tịch của UBND- UBMTTQ về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2024. Theo đó, hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 được tổ chức nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong huyện về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2003 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đề cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc, thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự đô thị, trật tự công cộng, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...
 
Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ  huyện Gia Lâm triển khai Kế hoạch liên tịch của UBND- UBMTTQ về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2024
Phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân tại cộng đồng dân cư, phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc này sinh, xây dựng tình đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, khu dân cư phát triển toàn diện, bền vững; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII.
Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2024 được tổ chức từ thôn, TDP đến các xã, thị trấn trong toàn huyện. Thời gian tổ chức Hội nghị ĐBND ở thôn, TDP từ ngày 15/01/2024 đến ngày 29/2/2024; Hội nghị ĐBND ở xã, thị trấn từ ngày 01/3/2024 đến ngày 10/3/2024. Hội nghị ĐBND tổ chức tập trung vào 9 nội dung, đặc biệt chú trọng các điểm mới như tuyên truyền về Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND TP Hà Nội  triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, TDP văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng động dân cư…; chú trọng bàn, thống nhất về việc rà soát, bổ sung, xây dựng mới các hương ước, quy ước của thôn, TDP theo Luật Dân chủ ở cơ sở; bàn, thống nhất về việc chỉ đạo rà soát, bổ sung, xây dựng, phê duyệt các hưng ước, quy ước của thôn, TDP theo Luật, phấn đấu đến năm 2025, 100% thôn, TDP có hưng ước, quy ước được phê duyệt.
Tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân từ thôn, TDP đến xã, thị trấn được tổ chức phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung được bàn bạc, thảo luận cụ thể, đảm bảo tính dân chủ, thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến./.
Vân Thư
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020