Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp HĐND tại quận Đống Đa

13/07/2022 - 03:19 PM
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam và quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND, UBND Quận Đống Đa về tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT), điều hành hội nghị TXCT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các đại biểu dân cử trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, đồng thời chú trọng công tác giám sát việc trả lời, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề cử tri đã kiến nghị tại các kỳ họp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các kỳ TXCT thường xuyên được đổi mới về nội dung và phương thức TXCT, thành phần được mở rộng, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng cử tri được tham gia; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận chủ động xây dựng chương trình hội nghị và tổ chức có hiệu quả chương trình đề ra;. đảm bảo cho các đại biểu dân cử thực hiện đầy đủ nội dung tiếp xúc cử tri theo dự kiến; mời đại diện chính quyền đến dự để trực tiếp lắng nghe, giải đáp, trả lời, giải quyết những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình, do đó nhiều ý kiến đã được giải đáp ngay tại hội nghị, nhiều ý kiến được giải trình một cách thấu đáo. Bên cạnh đó, thông qua việc cung cấp những thông tin về các chính sách mới, về đời sống Nhân dân, để Nhân dân thấy được trách nhiệm và được tạo điều kiện thực hiện vai trò, giám sát, phản biện các lĩnh vực xã hội, giúp cho chính quyền điều hành hoạt động được tốt hơn, hiệu quả hơn. Tuyên truyền đến cử tri những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Nhiều kiến nghị của cử tri được tiếp thu, giải quyết, tạo cơ sở quan trọng để cơ quan Nhà nước ban hành các chính sách quan trọng, có tính khả thi, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và có tính thực tiễn cơ sở.
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI
Phối hợp tổng hợp đầy đủ, toàn diện các ý kiến, kiến nghị của cử tri về những lĩnh vực, vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp cụ thể, có địa chỉ và sát thực tế, có sự trao đổi, phản hồi thông tin của các cơ quan chuyên môn, được cấp ủy và cử tri đánh giá cao, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân, góp phần tăng cường của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Các cuộc TXCT đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của cử tri và nâng cao ý thức trách nhiệm giải trình, tiếp thu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; thể hiện rõ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu trong tiếp xúc đã được nâng lên theo hướng đi vào những vấn đề cụ thể, sát với nội dung kỳ họp và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; không chỉ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhiều đại biểu còn trực tiếp thông tin, trao đổi lại, giải đáp rõ các kiến nghị đã được cơ quan chức năng giải quyết ngay tại hội nghị, qua đó góp phần hạn chế cử tri kiến nghị nhiều lần.
Mặc dù vậy, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Hình thức TXCT chưa đa dạng, chủ yếu là TXCT tại đơn vị bầu cử trước, sau kỳ họp thường lệ theo quy định, chưa tổ chức được nhiều cuộc TXCT theo chuyên đề, TXCT nơi cư trú, tổ dân phố... việc trả lời kết quả giải quyết, kiến nghị cử tri có khi chưa đến trực tiếp người có kiến nghị...từ thực trạng đó, cũng như yêu cầu tất yếu của việc đổi mới, nâng cao chất lượng TXCT, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri, khẳng định vai trò của người đại biểu HĐND trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, tạo niềm tin đối với cử tri và Nhân dân. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng TXCT cần thực hiện một số giải pháp sau: Đề cao trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND các cấp trong việc TXCT, cần dành thời gian nắm tình hình địa bàn tiếp xúc, những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm đang còn tồn đọng, chưa được giải quyết, hoặc mới phát sinh, những vấn đề cử tri quan tâm...Phối hợp nắm bắt thông tin, lựa chọn những nội dung kỳ họp HĐND xem xét, thảo luận, đưa ra để cư tri thảo luận, đóng góp ý kiến; Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến cử tri; Mở rộng các hình thức TXCT phù hợp, linh hoạt; Kịp thời thông tin đầy đủ việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri đến cử tri đã có ý kiến, kiến nghị; Tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động TXCT, theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri; đa dạng hóa hình thức tiếp nhận cử tri.../.
Ủy ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020