Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh thông báo công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

14/07/2022 - 04:30 PM
Sáng ngày 14/7/2022, tại hội trường UBND huyện Mê Linh, Thường trực HĐND huyện Mê Linh tổ chức kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.  
 
Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thông báo công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Tại kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XX, đồng chí Hoàng Văn Tân - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trong đó nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo; xây dựng ban hành 148 văn bản, trong đó có những văn bản quan trọng: (04 chương trình; 28 kế hoạch, 06 hướng dẫn, 16 quyết định), triển khai kịp thời đến các tổ chức thành viên, các đơn vị có liên quan và MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Trong đó, trọng tâm là: Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022; hướng dẫn công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022; Kế hoạch giám sát, phản biện năm 2022 … phối hợp tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện 35 báo cáo định kỳ và 05 báo cáo đột xuất với Huyện ủy và MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã - hội từ huyện đến cơ sở, phát huy dân chủ tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản; chủ động, tích cực giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tư cách, phẩm chất của cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thành lập 02 đoàn giám sát độc lập, giám sát 02 cuộc tại Xã Tam Đồng, xã Vạn Yên; kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng các loại quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động của 18/18 Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn. Phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát 03 cuộc về công tác giải quyết đơn thư và giải quyết các thủ tục hành chính; Phối hợp với Ban Kinh tế giám sát 02 cuộc về hoạt động KT-XH huyện. Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra công tác triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 4 Trường học và 2 xã trên địa bàn huyện.  Phát huy vai trò giám sát của nhân dân ở cơ sở, Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn  đã giám sát 36 cuộc, số phát hiện vi phạm 02 vụ, số vụ kiến nghị giải quyết xử lý 02 vụ, số vụ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 vụ. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 64 công trình, dự án đầu tư ở các xã, thị trấn số công trình dự án vi phạm 03 vụ, số công trình dự án vi phạm đã được khắc phục; xử lý 03. Phối hợp giám sát trên các lĩnh vực khác như: Quản lý trật tự xây dựng 04 cuộc, quản lý đất đai 03 cuộc, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 8 cuộc và các lĩnh vực khác 5 cuộc ... Phối hợp với UBND cùng cấp trong huyện triển khai kế hoạch Liên tịch số 03/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 24/01/2022 về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022. Đã tổ chức hội nghị tại 77 thôn, tổ dân phố có 4.972 đại biểu đến dự; có 22 thôn, tổ dân phố do tình hình dịch Covid-19 không tổ chức hội nghị trực tiếp, mà tổ chức theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân, số phiếu đã phát 3.273 phiếu, số phiếu tham gia ý kiến về các nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có 505 phiếu. Hội nghị cấp xã có 15 xã, thị trấn tổ chức trực tiếp với  tổng số 1366 đại biểu dự; 3 xã tổ chức bằng bằng hình thức lấy phiếu xin ý kiến Nhân dân  đóng góp về các nội dung bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, với 1160 phiếu xin ý kiến 49 ý kiến tham gia góp ý. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức tiếp 173 lượt công dân, tiếp nhận 206 đơn đủ điều kiện xử lý phân loại theo nội dung: Khiếu nại 6, tố cáo 1, kiến nghị phản ánh 199. Phân loại theo lĩnh vực: đất đai 127, hành chính tư pháp 4, xây dựng 20, các lĩnh vực khác 55. Số đơn thư của công dân được kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét và giải quyết theo quy định là 183 đơn; Số đơn thư được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời công dân và có văn bản phúc đáp lại là 126, số còn lại các xã, thị trấn tiếp tục đề nghị UBND cùng cấp giải quyết và trả lời. Công tác hòa giải được MTTQ phối hợp với chính quyền cùng cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo củng cố về tổ chức có 107 tổ hòa giải với 651 hòa giải viên, tổ hòa giải thực hiện chức năng của mình, tham gia hòa giải thành 62/89 vụ đạt 59,6%, qua đó, đã tạo lòng tin trong nhân dân và giảm thiểu đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương
6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được hệ thống MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh thực hiện trong điều kiện vừa phải phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chung; bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan chức năng làm tốt công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên trong Mặt trận, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật, làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.
 
     Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020