Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022”

26/11/2022 - 03:48 PM
Sáng ngày 25/11/2022 tại hội trường UBND quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022” trên địa bàn Quận.
Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt nam Thành phố; đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; các tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn; 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022”; 06 tập thể, 10 cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi viết về câu chuyện hòa giải; tấm gương điển hình về hòa giải viên ở cơ sở quận Cầu Giấy năm 2022.
 
Quang cảnh hội nghị
Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 23/11/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở”; Kế hoạch 159/KH- UBND ngày 23/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022”. Hàng năm UBND quận Cầu Giấy đều ban hành các kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, lồng ghép các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ trong Đề án“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022”; trên cơ sở đó, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội chỉ đạo tổ chức thực hiện với UBND các phường, các đoàn thể chính trị- xã hội ở địa phương. Trong đó xác định nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp của quận. Ngoài ra, UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường thuộc quận nhằm tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hòa giải, củng cố, kiện tòa tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tốt hòa giải và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn quận; nhân rộng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” tại cơ sở tập trung chỉ đạo củng cố những cơ sở yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa phát sinh tội phạm hình sự tại cơ sở; Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự phù hợp giữa tổ hòa giải với Ban công tác Mặt trận cơ sở, tổ chức đoàn thể, tổ dân phố; hướng dẫn, theo dõi hoạt động của các tổ chức hòa giải, dự báo các khả năng có thể xảy ra những phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, từ đó chủ động xem xét, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở.
Quá trình thực hiện, đều đôn đốc, hướng dẫn các phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, thống kê, báo cáo về tổ chức và hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở; Việc tổ chức sơ kết, tổng kết được tiến hành định kỳ theo giai đoạn, hàng năm, 6 tháng, hàng quý và tổng kết chuyên đề về công tác hòa giải. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện văn bản Luật, Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, UBND quận giao phòng Tư pháp thực hiện việc kiểm tra công tác Tư pháp, trong đó lồng ghép các nội dung kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở tại UBND các phường trên địa bàn quận về các nội dung như: việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hòa giải viên, việc thực hiện các nội dung hòa giải, số lượng các vụ việc hòa giải phát sinh, số lượng các vụ việc hòa giải được giải quyết, tỷ lệ hòa giải thành, sổ sách, biên bản các vụ việc được hòa giải, việc thực hiện mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở…Định kỳ hằng năm sơ kết, tổng kết công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận, trong đó đánh giá kết quả công tác hoà giải ở cơ sở. UBND quận và UBND các phường nghiêm túc thực hiện thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo biểu mẫu của Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016, Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp. Căn cứ kết quả hoạt động của Tổ hòa giải, hòa giải viên đồng thời trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của phòng Tư pháp, cụ thể hóa những điều kiện, tiêu chuẩn để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở ở địa phương.
Đánh giá kết quả đạt được trên các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Đề án, cơ bản đều được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao: 100% Tổ hoà giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hoà giải viên theo quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở, đến nay trên địa bàn quận có 216 Tổ hòa giải với 1.048 hòa giải viên; 100% hoà giải viên ở cơ sở được tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải do Bộ Tư pháp ban hành. Định kỳ hằng năm, các hoà giải viên trên địa bàn quận được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, kiến thức pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông… UBND các phường thuộc quận đã tổ chức 99 hội nghị, tọa đàm chuyên đề về công tác hòa giải ở cơ sở với 9.618 lượt người tham dự; 100% Tổ hoà giải trên địa bàn quận được phát miễn phí Báo pháp luật và Xã hội, từ năm 2020 đến nay, phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp phát đến từng nhà của Hoà giải viên ở cơ sở (100% được phát miễn phí Báo pháp luật và Xã hội); Duy trì 100% Tổ hoà giải đạt tiêu chuẩn “Tổ hoà giải 5 tốt”, UBND các phường tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” theo hướng dẫn số 1806/TP-MTTQ ngày 22/8/2017 của Sở Tư pháp Hà Nội và Mặt trận Tổ quốc Thành phố hướng dẫn mô hình "Tổ hòa giải 5 tốt". Triển khai mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” với các tiêu chí: phát hiện vụ việc kịp thời, tổ chức hoà giải tốt; đạt tỷ lệ hoà giải thành 91,74% trở lên; qua đó tỷ lệ hoà giải thành tăng dần đều theo từng năm (Từ 86% đến gần 92%),…
Đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn được chỉ rõ: Việc thực hiện Luật Hoà giải cơ sở và Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 23/11/2016 của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn quận trong thời gian qua đã có tác động tích cực trong đời sống xã hội, tạo bước chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở, chất lượng hòa giải từng bước được nâng lên thể hiện qua tỷ lệ hoà giải thành tăng dần đều theo từng năm (Từ 86% đến gần 92%). Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giải quyết kịp thời nhiều vụ, việc vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc phải chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân, giữ gìn tình đoàn kết, gắn bó trong nội bộ nhân dân tại cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn quận; Công tác tập huấn các văn bản pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở luôn được chú trọng, thực hiện thường xuyên.Tổ hoà giải được củng cố tại các khu dân cư thu hút được nhiều lực lượng có uy tín tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở; Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị được nghe những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022”; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và những đề xuất, kiến nghị. Hội nghị được nghe 03 ý kiến phát biểu tham luận của các vị đại biểu tham dự hội nghị về những nội dung liên quan tới công tác hòa giải tại địa phương trong những năm qua.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, những thành tích, kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022” đã góp phần tích cực trong việc thực hiện đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng tình với những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân được nêu ra trong báo cáo, từ đó đồng chí nhấn mạnh 05 nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt để nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, công tác hòa giải tại cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo ổn định trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án giải quyết, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án tại hội nghị.
Nhân dịp này, UBND quận Cầu Giấy đã quyết định khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022” trên địa bàn quận; trao thưởng cuộc thi viết về câu chuyện hòa giải, tấm gương điển hình về hòa giải viên ở cơ sở quận Cầu Giấy năm 2022 cho 06 tập thể, 10 cá nhân./.
Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020