Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay

19/08/2023 - 03:07 PM
Đại hội XIII của Đảng ta tiếp tục xác định: "phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững". Để thực hiện bước đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, công tác dân số và phát triển là đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, dân số còn là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều này đã được khẳng định trong Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Để góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác dân số và phát triển, ngày 17/8/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và phát triển. Hội nghị thu hút  hơn 200 người tham dự là các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện các tổ chức thành viên, cán bộ MTTQ 18 phường và 213 vị Trưởng ban, Phó trưởng ban Công tác Mặt trận các địa bàn dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Quận.

Trong hội nghị, Bà Phạm Thị Tâm - Phó trưởng phòng Truyền thông - Nghiệp vụ Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội đã thông tin tới các đại biểu về tình hình dân số của Việt Nam trong mối tương quan với các nước trong khu vực, xu hướng phát triển dân số, những thuận lợi, thế mạnh và khó khăn, hạn chế tình hình dân số Việt Nam đang phải đối mặt. Trong đó, một số vấn đề đáng chú ý là nguồn nhân lực vẫn là một thế mạnh trong cạnh tranh phát triển của Việt Nam so với các nước trong khu vực, mật độ dân số tại các đô thị ngày càng tăng tuy nhiên Việt Nam đã dần đạt mức sinh thay thế một cách vững chắc và xuất hiện nhiều vấn đề dân số mới, tỉ lệ giới tính giữa trẻ trai/trẻ gái có xu hướng mất cân bằng trong tương lai, chất lượng dân số, đặc biệt là dân số trong độ tuổi lao động còn chưa đáp ứng được nhu cầu lao động có hàm lượng kỹ thuật, chất lượng cao… Từ chỗ đánh giá tình hình và tầm quan trọng của dân số đối với sự phát triển của đất nước, Báo cáo viên đã tuyên truyền các nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành khóa XII của Đảng với 6 nhóm mục tiêu và 25 chỉ tiêu bao trùm tất cả các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số, chủ trương chuyển trọng tâm sang dân số và phát triển, bước đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội XIII của Đảng về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, các chính sách, quy định về dân số của Nhà nước hiện hành, quy định trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, đảng viên trong thực hiện chính sách dân số và phát triển…
Qua hội nghị, các cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã nắm vững các nội dung, chủ trương, định hướng, giải pháp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số và phát triển, từ đó, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các tổ chức thành viên của Mặt trận và Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân số, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết đại hội XIII của Đảng về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.    
Nguyễn Xuân Diệp

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020