Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây kiểm tra chương trình công tác Mặt trận các xã, phường năm 2022.

25/05/2022 - 03:03 PM
Từ ngày 20/5 – 25/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác mặt trận, công tác xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì Biển đảo Việt Nam" và các Quỹ An sinh xã hội năm 2022 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam một số xã, phường.
Kiểm tra công tác mặt trận tại phường Phú Thịnh
Tại buổi kiểm tra, các đơn vị báo cáo kết quả công tác mặt trận 5 tháng đầu năm. Tập trung chủ yếu vào các nội dung: Tình hình triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát của thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; Tình hình triển khai nhận xét đối với đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thường xuyên sinh hoạt nơi cư trú;công tác xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì Biển đảo Việt Nam" và các Quỹ “An sinh xã hội” năm 2022… đồng thời cung cấp các văn bản đã ban hành để triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.
 Nhìn chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã xây dựng báo cáo theo đề cương; chuẩn bị đầy đủ các văn bản lưu và các loại sổ sách liên quan để phục vụ công tác kiểm tra; tham dự hội nghị kiểm tra cơ bản đủ thành phần theo kế hoạch. Kết quả 5 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các xã, phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, MTTQ Việt Nam thị xã, nỗ lực, cố gắng phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp triển khai Chương trình công tác năm 2022 đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì đã được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả góp phần quan trọng cùng thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm. Công tác giám sát, phản biện và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, MTTQ các xã, phường và các tổ chức thành viên tích cực triển khai. Công tác tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” và các Quỹ An sinh xã hội trên địa bàn thị xã đã được sự quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực của chính quyền, các tổ chức thành viên và được các tầng lớp Nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Công tác quản lý, sử dụng Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” và các Quỹ An sinh xã hội các xã phường cơ bản đảm bảo đúng theo quy định. Quỹ "Vì người nghèo" được sử dụng đúng mục đích góp phần hiệu quả vào mục tiêu giảm nghèo của thị xã; Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam " và các quỹ an sinh xã hội khác đều được chuyển về thành phố theo quy định.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác mặt trận các xã, phường còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trên địa bàn dân cư còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận, bức xúc của nhân dân ở một số địa phương còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời; việc xây dựng, triển khai và thực hiện các chương trình công tác đầu năm của một số đơn vị chưa đảm bảo tiến độ đề ra; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam một số xã, phường còn yếu; việc triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại một số đơn vị còn hạn chế; công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ của mặt trận các cấp có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ và hiệu quả.
Kết luận tại các buổi làm việc, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND xã, phường đối với công tác Mặt trận, ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận của các xã, phường trong 5 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường nắm chắc tình hình nhân dân, đặc biệt là công tác tôn giáo trên địa bàn; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương từ nay đến cuối năm 2019; xây dựng các mô hình tự quản gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đổi mới hình thức tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tích cực tham mưu, nâng cao chất lượng hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; lựa chọn những nội dung giám sát theo chuyên đề phù hợp với tình hình địa phương; hàng tháng duy trì sinh hoạt của các ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; đổi mới nội dung họp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhằm phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ./.
                                                          Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020