Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương: Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

31/10/2023 - 02:14 PM
Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận quan trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về vấn đề này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Tinh thần đại đoàn kết sẽ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
lh.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương.

Không ngừng tập hợp nhân dân

- Việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện thời gian qua như thế nào, thưa đồng chí?

- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp toàn thành phố luôn phát huy hiệu quả vai trò chủ trì phối hợp trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình thống nhất hành động, tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Mặt trận các cấp còn chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật; đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương; huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Với phương châm “hướng về cơ sở”, Mặt trận còn thể hiện vai trò hạt nhân trong kêu gọi các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhân đạo, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn; kịp thời nắm và phản ánh dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết, không để tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Đặc biệt, Mặt trận còn chú trọng phát huy dân chủ cơ sở để người dân mạnh dạn nói lên ý kiến, giúp chính quyền địa phương có hướng chỉ đạo sát thực tế.

Hằng năm, Mặt trận còn chú trọng rà soát và ký các chương trình phối hợp giám sát với các tổ chức chính trị - xã hội, HĐND, UBND và các cơ quan có liên quan; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng các cấp lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội, đồng thời, thực hiện hiệu quả các đề án, quyết định, quy định của Trung ương, của thành phố về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

- Việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc có tác động như thế nào đến hoạt động của Mặt trận, thưa đồng chí?

- Nhờ củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của Thủ đô. Đó là, trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn thành phố có 4.385 công trình dân sinh được xây dựng trong dịp tổ chức ngày hội, 9.978 nhà Đại đoàn kết được xây mới, 3.940 nhà Đại đoàn kết được sửa chữa, 5.878 nhà Đại đoàn kết được trao tặng dịp ngày hội.

Toàn thành phố đã có 89.485 khu dân cư tổ chức ngày hội, trong đó, 78.903 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội (đạt tỷ lệ 88%), có 23.992 khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”.

Đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19 chưa có trong tiền lệ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch; đã tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền và hàng hóa trị giá 916,8 tỷ đồng; tiếp nhận, ủng hộ Quỹ "Vắc xin phòng Covid-19" của trung ương 556,3 tỷ đồng; tiếp nhận 14 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” và các thiết bị học trực tuyến trị giá hàng chục tỷ đồng; chuyển hỗ trợ công tác phòng, chống dịch gần 846,6 tỷ đồng…

Những hoạt động này của Mặt trận đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp đưa Thủ đô Hà Nội bình an trở lại, tiếp tục phục hồi, phát triển, đồng thời, là minh chứng rõ nét trong thực hiện quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân…

Ngoài ra, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”... do Mặt trận phát động đã trở thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, có sức lan tỏa, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

42e5bba0e403335d6a12.jpg
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân vụ cháy phường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Củng cố đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư

- Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khẳng định: Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới là nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện nội dung này như thế nào, thưa đồng chí?

- Trước xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, của thành phố, để nâng cao vai trò của Mặt trận trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố xác định mọi hoạt động đều có trọng tâm, trọng điểm, bám sát được nhiệm vụ chung của thành phố, địa phương và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các hoạt động đều phải hướng đến mục tiêu đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đại diện nhân dân để phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; hướng dẫn để nhân dân tổ chức và đẩy mạnh hoạt động tự quản ở cơ sở.

Mặt trận các cấp phải thực hiện tốt vai trò chủ trì hiệp thương để các tổ chức thành viên phát huy sáng kiến, thế mạnh của mình, đề xuất và phối hợp xây dựng, triển khai các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của Mặt trận và chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thành viên. Các cá nhân tiêu biểu của Mặt trận sẽ được giao các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp và được hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Những giải pháp nhằm khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thời gian tới của Mặt trận là gì, thưa đồng chí?

- Trước tiên, mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng tự phấn đấu vươn lên, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt các công việc phát sinh.

Mặt trận các cấp phải không ngừng nâng cao tính chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đồng thời, Mặt trận luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giữ gìn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Nhiệm vụ trước mắt của hệ thống Mặt trận Thủ đô là tổ chức thật tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023. Năm nay, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tạo điểm mới trong công tác tổ chức ngày hội. Đó là, cùng với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc năm 2023 ở cộng đồng dân cư sẽ tổ chức Chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Cùng với đó là chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, đề ra các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020