CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"
CT hành động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Hà Nội, 10/05/2010
Thực hiện Kế hoạch số 156/KH – MTTQ ngày 08/3/2007 của Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Kế hoạch số 20/KH – TU ngày 18/1/2007 của Thành ủy Hà Nội, kế hoạch số 177 ngày 04/4/2007 của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội xây dựng Chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống MTTQ các cấp và các Tổ chức thành viên ở Thủ đô như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH – MTTQ ngày 08/3/2007 của Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Kế hoạch số 20/KH – TU ngày 18/1/2007 của Thành ủy Hà Nội, kế hoạch số 177 ngày 04/4/2007 của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội xây dựng Chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống MTTQ các cấp và các Tổ chức thành viên ở Thủ đô như sau:

 

Uỷ ban MTTQ
Thành phố hà nội
Số:           / CT-MTHN

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2007

Chương trình hành động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH – MTTQ ngày 08/3/2007 của Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Kế hoạch số 20/KH – TU ngày 18/1/2007 của Thành ủy Hà Nội, kế hoạch số 177 ngày 04/4/2007 của Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội xây dựng Chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống MTTQ các cấp và các Tổ chức thành viên ở Thủ đô như sau:

I/. Mục đích, yêu cầu:

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức của toàn xã hội về tính cấp thiết và tính chiến lược của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và Thủ đô.

2. Gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội VI của MTTQ Việt Nam, Đại hội XIV MTTQ thành phố Hà Nội nhằm phát huy tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

3. Đây là cuộc vận động lớn trong toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội nên phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tập thể, cá nhân “người tốt, việc tốt” có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, xây dựng đời sống văn hóa.

II/. Một số nhiệm vụ thực hiện:

1. Tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động với nhiều biện pháp, hình thức trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô đến toàn thể đội ngũ cán bộ MTTQ, các Tổ chức thành viên, khu dân cư, hộ gia đình và mỗi người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

-Vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia ý kiến với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tập trung đi sâu tuyên truyền, vận động trong trí thức, doanh nhân, người cao tuổi, các tôn giáo, người Hoa, người Việt Nam ở nước ngoài….

-Tổ chức các đợt học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu, học tập qua những tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc của Hồ Chí Minh” và chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ.

- Tổ chức các buổi học tập, nghiên cứu, giao lưu ngoại khóa tại các Di tích lịch sử, di tích cách mang, bảo tàng gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác.

2. Tổ chức và tham gia các buổi sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị, viết thu hoạch cá nhân, tham gia các cuộc thi do thành phố và địa phương tổ chức về những nội dung sau:

+Đạo đức Hồ Chí Minh là dạo đức của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng nhưng rất giản dị, cụ thể và gần gũi nhân dân, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

+Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của ý chí, nghị ;ực và tinh thần yêu nước nồng nàn.

+Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một người tuyệt đối tin tưởng và kính trọng nhân dân.

+Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một con người nhân ái, vị tha, khoan
dung, nhân hậu, rất con người và hết lòng vì con người.

+Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn, trung thực, chân thành.

3. Tổ chức triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Ngày vì người nghèo” trong nhân dân và trong các tổ chức. Tích cực thực hiện cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính, làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; góp phần làm lành mạnh, trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở Thủ đô.      

Vận động cán bộ, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, có tinh thần sáng tạo, có kỷ luật, có năng suất, chất lượng, tăng cường mối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội.

Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống TNXH, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa góp phần giảm tỷ lệ nghèo trên địa bàn thành phố.

4. Gắn việc thực hiện cuộc vận động với công tác giám sát có hiệu quả ở tất các cấp Mặt trận, tham gia phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. Đẩy nhanh quá trình hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội trong các cấp Mặt trận.

5. Tuyên truyền sâu rộng các gương điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ Mặt trận và trong nhân dân, hàng năm bình chọn các gương điển hình từ cơ sở để biểu dương.

III/. Biện pháp tổ chức thực hiện:

1/Ban Tuyên huấn chủ động tham mưu với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố về triển khai công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo thời gian trong hướng dẫn của Thành ủy và Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam..

Kiện toàn, phân công cán bộ làm công tác tuyên truyền về Cuộc vận động của MTTQ thành phố, các quận, huyện, các phường, xã, thị trấn, tổ chức thực hiện đến tận khu dân cư, hộ gia đình và cá nhân mỗi thành viên trong xã hội. Xây dựng và củng cố đội ngũ cộng tác viên để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về Cuộc vận động. Mở chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên bản tin Dân chủ & Đoàn kết, phối hợp với các báo đài tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động của MTTQ các cấp.

3/MTTQ các cấp làm tốt công tác phối hợp với các Tổ chức thành viên, các ban ngành cùng cấp; từng ngành, từng lĩnh vực cần kết hợp, quán triệt sâu sắc lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức phấn đấu rèn luyện thường xuyên phù hợp với từng ngành, đơn vị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4/MTTQ các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các Tổ chức thành viên chủ động xây dựng Chương trình hành động và thực hiện cuộc vận động, coi day là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác MTTQ năm 2007 và những năm tiếp theo .

Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các quận, huyện, các Tổ chức thành viên căn cứ chỉ đạo của cấp ủy và kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng Chương trình hành động cụ thể, hướng dẫn cơ sở triển khai tốt hoạt động tuyên truyền và thực hiện Cuộc vận động. Báo cáo tiến độ, kết quả định kỳ 6 tháng, 1 năm về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố (qua Ban Tuyên huấn)./.

Nơi nhận:
-Ban TH UB TW MTTQ Việt Nam       
-TT Ban chỉ đạo T/p
-Ban TG, Ban DV TƯ
-TT MTTQ T/p
-Các TCTV
-TT MTTQ các quận, huyện
-L­ưu VP, Tuyên huấn

Tm/ Ban Thư­ờng trực Uỷ ban MTTQ t/p Hà Nội
Chủ tịch

 

Phạm Lợi


Tin liên quan
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 340
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,825,439