Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

18/08/2023 - 12:00 PM
Sáng 18/8, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tới cán bộ MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã với 1.792 đại biểu tham dự tại 30 điểm cầu.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đã quán triệt những nội dung cốt lõi một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác tổ chức Đại hội, như: Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023, của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Thông tri số 07- TT/TU, ngày 4/7/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 384/KH-MTTQ-UB ngày 17/07/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 52/HD-MTTQ-BTT ngày 24/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029…
Tại hội nghị, các đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã thảo luận, góp ý về công tác nhân sự Đại hội; cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên; cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để hiệp thương cử Ủy ban MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; thời gian tổ chức Đại hội; công tác trang trí, tuyên truyền...
Theo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp thành phố Hà Nội thì Đề án nhân sự với số lượng Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 không thấp hơn so với nhiệm kỳ 2029-2024. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, số lượng Ủy viên Ủy ban từ 137 đến 145 người; số lượng Ban Thường trực 11 người gồm: Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, số lượng Ủy viên Ủy ban từ 45 đến 65 người; số lượng Ban Thường trực từ 4-5 người gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, số lượng Ủy viên Ủy ban từ 30-55 người; số lượng Ban Thường trực từ 3-5 người gồm: Chủ tịch, từ 1-2 Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ.
Theo hướng dẫn, thời gian tổ chức Đại hội cấp xã không quá một ngày và hoàn thành trước ngày 30/4/2024. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức không quá 2 ngày và hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Về Đại hội điểm các cấp, thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp xã do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quyết định trong tháng 1/2024. Thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp huyện do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội quyết định trong tháng 4/2024. Về Chương trình Đại hội đại biểu các cấp áp dụng theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương hoan nghênh 30 đơn vị tham dự thể hiện sự quan tâm, nghiêm túc, đầu tư thực sự trong công tác triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố.
Để tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác tổ chức Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị quan tâm 6 nội dung, cụ thể:
Thứ nhất, nghiên cứu kỹ các tài liệu hiện có đến thời điểm này, các tài liệu tiếp theo phục vụ công tác tổ chức Đại hội, trong đó, tinh thần phải nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi, triển khai từng cấp Mặt trận cho phù hợp.
Thứ hai, phải thống nhất nhận thức Đại hội là sự kiện chính trị không chỉ là của tổ chức Mặt trận các cấp, mà qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vị thế vai trò, nòng cốt chính trị của Mặt trận đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nòng cốt chính trị, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ mật thiết của cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.. Đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu phải thấm nhuần nguyên tắc cơ bản để cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân nâng cao nhận thức về Đại hội.
Thứ ba, chuẩn bị kỹ và toàn bộ nội dung liên quan đến Đại hội một cách đầy đủ, khách quan, toàn diện trên tinh thần “làm đến đâu nói đến đó và thẳng thắn chỉ ra các khuyết điểm, tồn tại, có tính đặc thù của địa phương”, đồng thời, phải xây dựng phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, trên cơ sở đúng, khách quan, phản ánh được thực tiễn phát triển của các đơn vị, tránh tình trạng sao chép. Bên cạnh đó, góp ý văn kiện Đại hội, phải lấy ý kiến kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, trong quá trình chuẩn bị Văn kiện phát hiện, đề xuất được những nội dung còn bất cập, chưa phù hợp với điều kiện phát triển trong điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thứ tư, trong công tác phối hợp, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị phải chủ động tham mưu, phối hợp với các Ban của cấp ủy, UBND và các phòng, ngành có liên quan để triển khai các nội dung công tác Đại hội, trong đó, chú trọng tuyên truyền trước trong và sau Đại hội, tạo điều kiện huy động các nguồn lực đảm bảo yêu cầu tài chính, cơ sở vật chất cho Đại hội, phải rất cụ thể toàn diện trong từng nội dung công việc
Thứ năm, về kinh phí, MTTQ Thành phố đã có dự kiến. Hiện, đang tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng các mục về kinh phí Đại hội Mặt trận các cấp. Cuối năm nay, sẽ báo cáo với HĐND Thành phố thông qua với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ sở.
Thứ sáu, trên cơ sở hướng dẫn Đại hội mà MTTQ Thành phố đã ban hành, các đơn vị phải thành lập ngay các tiểu ban, tổ công tác, có lịch và kế hoạch, tiến độ cụ thể đối với Đại hội từng cấp; quan tâm tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác.
Song song với đó, triển khai tập huấn hệ thống cán bộ Mặt trận đảm bảo kỹ, thực chất. Trong quá trình tổ chức Đại hội, hội nghị Ban công tác Mặt trận, nếu còn vấn đề cá biệt của từng đơn vị, địa phương, MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ cùng trao đổi, tháo gỡ. Đồng thời, Mặt trận Thành phố cũng sẽ thành lập các Tiểu ban và tổ công tác phụ trách các địa bàn để nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.
Để tổ chức nghiêm túc, thành công Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung công việc hiệu quả, bám sát các văn bản quy định để tiến tới Đại hội cấp quận, huyện, thị, Thành phố và chuẩn bị tham gia với Mặt trận Trung ương đảm bảo lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp Nhân dân, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.
Lê Phương - ảnh Thế Khánh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020