Hoài Đức: Tích cực chỉ đạo hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029

25/03/2024 - 05:13 PM
Tính đến ngày 25/3/2024, đã có 16/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã đó là các đơn vị: Đức Giang, Yên Sở, Đắc Sở, Minh Khai, Tiền Yên, Lại Yên, La Phù, Dương Liễu, Vân Canh, Đông La, Đức Thượng, Vân Côn, Cát Quế, Kim Chung, Trạm Trôi, Di Trạch. Như vậy, chỉ còn 4 đơn vị nữa Hoài Đức sẽ hoàn thành xong việc tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ cấp xã để tiến tới các bước chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ cấp huyện. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội Mặt trận các xã, thị trấn đã thực hiện đúng theo nội dung, hướng dẫn được đề ra và biểu quyết những nội dung quan trọng tại Đại hội.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Minh Khai, huyện Hoài Đức
Theo đánh giá của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức, Đại hội đại biểu MTTQ của các xã, thị trấn (đã được tổ chức) diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc; đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch; đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Cùng với làm tốt dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới thì một trong những điểm mới của nhiệm kỳ này là công tác nhân sự được quan tâm, chuẩn bị kĩ càng. Ngoài bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, tỷ lệ người ngoài Đảng, hầu hết cán bộ Mặt trận cơ sở có xu hướng trẻ hoá, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn đều được nâng lên, được đánh giá đảm bảo năng lực và uy tín.
Đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đông La, huyện Hoài Đức
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện diễn ra trong tháng 4/2024. Để đảm bảo Đại hội MTTQ các cấp được tổ chức thành công, hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã còn lại tiếp tục bám sát kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu cấp mình; rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức Đại hội; chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương để lãnh đạo và tạo điều kiện cùng MTTQ làm tốt công tác tổ chức Đại hội. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, tạo sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng và các tầng lớp Nhân dân cũng như thúc đẩy khí thế hăng hái trong cán bộ, Đảng viên, Nhân dân cùng thực hiện nhiều công trình, phần việc, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội.
Với sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy cũng như sự quyết tâm của Mặt trận các cấp, công tác tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở, tiến tới đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã và đang được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân.
Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước ở địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở thành công là tiền đề tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào tháng 4/2024.
Hồng Trang

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020