Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

19/11/2021 - 10:51 AM
Năm 2021, với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội trên địa bàn.
Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở đã tạo được những bước đột phá, đưa công tác Mặt trận thật sự đi vào lòng dân. Việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với lợi ích chính đáng của Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban MTTQ các cấp huyện đã tổ chức 331 buổi tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ để năm 2021 của TP; tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; phối hợp tổ chức 72 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 02-212… Đặc biệt, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được triển khai thực sự hiệu quả với 08 hội nghị tuyên truyền cho 2.041 người dự; 22 xã, thị trấn tổ chức được 22 hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; toàn huyện đã cấp phát 2.400 cuốn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, 525 cuốn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hơn 3.000 tờ gấp về công tác bầu cử, 420 khẩu hiệu tuyên truyền. Đài phát thanh của huyện và đài truyền thanh các xã thị trấn đều mở chuyên mục tuyên truyền, hỏi - đáp về bầu cửxây dựng 1.796 chương trình, phát 3.912 lượt tin, bài, tài liệu về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trang trí, chăng treo 2.371m2 pano, 512 chiếc phướn, cờ nheo, 4.798 cờ hồng kỳ, 2.586m băng zôn, khẩu hiệu; 100% các cơ quan, đơn vị và 80% hộ dân treo cờ Tổ quốc… Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả với 2.109 buổi tuyên truyền lưu động, 128 cuộc tuyên truyền tổ, nhóm đến 23.124 lượt người; phát thanh 7.025 lượt với gần 1.213 tin bài về công tác phòng chống dịchCOVID- 19

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện tích cực, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt hiệu quả, trong đó trọng tâm là hướng dẫn MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử, hướng dẫn thực hiện 5 bước của Quy trình hiệp thương đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ thời gian và đúng luật. Kết quả, cấp huyện đã giới thiệu được 58 ứng cử viên, cấp xã giới thiệu được 1.007 ứng cử viên. Phối hợp tổ chức thành công ngày bầu cử, vận động nhân dân đi bỏ phiếu đạt 99,65%; bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội khóa XV, 03 đại biểu HĐND TP, 35 đại biểu HĐND huyện và 596/601 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, không phải bầu thêm, bầu lại; ngày bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có nhiều đổi mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm hay, sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện cùng các tổ chức thành viên đã thực hiện có hiệu quả công tác huy động sức dân đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào chủ lực của các tổ chức thành viên; chú trọng xây dựng các mô hình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiêu chí xây dựng phường, quận… Từ đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Toàn huyện đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân tại 164 khu dân cư và 22 xã, thị trấn bằng hình thức lấy phiếu xin ý kiến và tổ chức hội nghị trực tiếp, tổng số có trên 25.000 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình lấy ý kiến với 3.069 ý kiến đóng góp bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tỷ lệ người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 70,4%.
Công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo, nhân đạo từ thiện được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tặng 6.935 suất, trị giá 2,55 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được trên 1,483 tỷ đồng; vận động ủng hộ quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 được trên 11,3 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật quy ra tiện được trên 2,5 tỷ đồng, tổ chức thăm, tặng 9.965 suất quà, trị giá trên 3,7 tỷ đồng cho các đối tượng… Huyện cũng đã thực hiện hỗ trợ được 12.317 người với số tiền 15,411 tỷ đồng cho đối tượng người lao động tự do, người lao động nghỉ việc không lương..., qua đó tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân chung tay cùng vượt qua đại dịch Covid-19. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai, 60 mô hình “Đoàn kết sáng tạo” thiết thực chào mừng 60 năm huyện Gia Lâm thuộc thành phố Hà Nội.
Để công tác mặt trận thật sự là tai mắt của dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở luôn chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện, nâng cao chất lượng của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, củng cố các tổ hòa giải ở cơ sở. Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp đã tổ chức tiếp 387 lượt công dân, tiếp nhận 267 đơn đủ điều kiện xử lý, chuyển 100% đơn và được UBND các xã, thị trấn giải quyết, trả lời công dân 239/267 đơn thư (đạt 89,5%), số còn lại các xã, thị trấn tiếp tục đề nghị UBND giải quyết và trả lời; tham gia hòa giải thành 318/372 vụ đạt 85,4%. Qua đó, đã tạo lòng tin trong nhân dân và giảm thiểu đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. UB MTTQVN Huyện tổ chức, phối hợp tổ chức 72 cuộc giám sát trên các lĩnh vực dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn đã giám sát 105 cuộc, qua đó phát hiện 35 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đã kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 35 vụ đạt 100%; phối hợp giám sát 281 cuộc về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện QCDC ở cơ sởBan Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã phản biện đối với 245 văn bản, tổ chức 24 hội nghị phản biện (cấp xã) đối với dự thảo Đề án, kế hoạch quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ... MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã đề nghị với chính quyền các cấp tổ chức đối thoại chuyên đề được 65 cuộc...
Bên cạnh đó, công tác tôn giáo, đối ngoại nhân dân tiếp tục được tăng cường, mở rộng và nâng cao hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng tập trung làm tốt việc nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn huyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Từ những phong trào, hoạt động thiết thực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện và các tổ chức thành viên đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau ở các cộng đồng dân cư; làm cho mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân ngày càng gần gũi, hiểu biết và gắn bó hơn. Đồng thời, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực trong Nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
Vân Thư

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 11.317 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020