Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

30/05/2022 - 04:47 PM
Chiều 30/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức Hội nghị nghe nói chuyện về chuyên đề “Bác Hồ với công tác đối ngoại nhân dân”; quán triệt Thông tri 05-TT/TU ngày 23/5/2022 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị mời đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba, Ủy viên BCH liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố làm báo cáo viên về chuyên đề “Bác Hồ với công tác đối ngoại nhân dân”.

 PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba, Ủy viên BCH liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố làm báo cáo viên về chuyên đề “Bác Hồ với công tác đối ngoại nhân dân”.
Công tác đối ngoại nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm sáng rõ bản chất cách mạng và khoa học. Đó chính là nền tảng tư tưởng của đối ngoại nhân dân mà Đảng và Chính phủ cùng nhân dân Việt Nam thường xuyên tiếp cận, tiếp thu và phát triển sáng tạo trong hành động. Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh nhiệm vụ: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”, khẳng định rõ vai trò, vị trí và nhiệm vụ của đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng trong tình hình mới. Qua hội nghị nghe nói chuyện chuyên đề, các cán bộ, hội viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình hiện nay, đồng thời được trang bị về kiến thức, lý luận, tư tưởng, kỹ năng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố quán triệt những nội dung cơ bản của Thông tri 05-TT/TU ngày 23/5/2022 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng chí đề nghị Liên hiệp hữu nghị thành phố Hà Nội là tổ chức chuyên trách triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố, tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới. Các tổ chức thành viên của liên hiệp hữu nghị Thành phố cần cụ thể hóa Thông tri 05 của Thành ủy bằng những chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; chú trọng tham mưu chiến lược công tác đối ngoại nhân dân, cần lựa chọn việc khó, việc mới trong công tác đối ngoại nhân dân để tham mưu cho Thành phố thực hiện, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII và các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và vai trò của Thủ đô trên trường quốc tế./.
                                                                                     Ngọc Mai - Ảnh: Lê Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020