Quận Thanh Xuân: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân.

16/09/2022 - 04:24 PM
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, chiều ngày 15/9/2022, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân.
Dự hội nghị có: Tiến sỹ Trần Trung Hải - Giảng viên Học viện an ninh Nhân dân đồng thời là Báo cáo viên của hội nghị; đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy, phòng Văn hóa và Thông tin quận; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và 11 phường, các bác là Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn các phường.
Tại hội nghị, Tiến sỹ Trần Trung Hải – Giảng viên Học viện an ninh nhân dân đã quán triệt nội dung trọng tâm về công tác đối ngoại trong tình hình mới, hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân đã được xác định tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ trương này được cụ thể hóa tại Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; kịp thời định hướng việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.
Tiến sỹ Trần Trung Hải-Giảng viên Học viện an ninh Nhân dân, Báo cáo viên tại Hội nghị
Trong bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay, chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới là không ngừng củng cố, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước, đóng góp cho hòa bình, an ninh, phát triển của khu vực và thế giới...
Thông qua các nội dung được truyền đạt, đã giúp cho cán bộ Mặt trận quận và các phường nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đối ngoại Nhân dân trong tổng thể đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ trong đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong việc phát triển chiều sâu mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước trên thế giới.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận khẳng định đối ngoại nhân dân là một thành tố quan trọng trong công tác đối ngoại chung góp phần là cơ sở để Đảng và Nhà nước ta hoạch định các hoạt động đối ngoại nhân dân một cách chủ động và phù hợp với thực tiễn, trong đó Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động, huy động đa dạng các nguồn lực và sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài hệ thống chính trị, nhân dân của quận để đổi mới nội dung, phương thức thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nhân dân, về thành tựu của đất nước, Thủ đô và Quận, về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc thực hiện chương trình phối hợp, hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Quận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020