Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Vì

24/08/2022 - 02:18 PM
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội được MTTQ huyện được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo động lực tích cực để phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn, Công văn nhằm thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian giám sát; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo cơ sở thuận lợi cho các đơn vị triển khai giám sát một cách thống nhất, đồng bộ, đúng yêu cầu đề ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy cùng cấp phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai các văn bản thực hiện giám sát, phản biện xã hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện và những vấn đề mà Nhân dân quan tâm.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025
Để việc giám sát, phản biện xã hội đạt hiệu quả cao, công tác tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thường trực Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cán bộ làm công tác Mặt trận, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã, thị trấn được quan tâm. Nhờ vậy, việc triển khai thực hiện ở cơ sở chất lượng ngày càng được nâng cao, đi vào thực chất, đúng tiến độ đề ra.
Việc ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn, Công văn đầy đủ, kịp thời, rõ nội dung công việc đã tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội đồng bộ, từ huyện đến cơ sở. Quý I năm 2022, do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên việc kiểm tra, giám sát cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện linh hoạt về hình thức: Kiểm tra, giám sát trực tiếp và kiểm tra, giám sát thông qua nghiên cứu báo cáo của đơn vị. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tham gia với HĐND & UBND, Hội Nông dân huyện tham gia 6 đoàn kiểm tra, giám sát. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn đã chủ trì và tổ chức 1.802 cuộc giám sát (trong đó Ban TTND đã thực hiện giám sát 633 vụ việc, Ban GSĐTCCĐ tham gia giám sát 1.169 công trình, dự án).
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì chỉ đạo Ban TTND tổ chức giám sát việc đổ bê tông đường làng, ngõ xóm tại tại thôn 5, Thuần Mỹ
Mặt trận huyện đã chủ động lựa chọn giám sát những vấn đề đang được Nhân dân quan tâm, như giám sát về thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cấp xã, thị trấn và giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ... Qua giám sát, đã kịp thời kiến nghị những khó khăn, tồn tại tới các cấp có thẩm quyền để phối hợp giải quyết tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Cùng với hoạt động kiểm tra, giám sát, hoạt động phản biện xã hội cũng được tích cực triển khai đạt kết quả theo kế hoạch. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào “Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Ba Vì giai đoạn 2022-2025”. Hội nghị có sự tham dự của 39 đại biểu gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND & UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các thành viên Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam  thuộc 05 xã, thị trấn. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã nhận được 06 ý kiến phát biểu trực tiếp và 05 ý kiến bằng văn bản đều thể hiện được quan điểm góp ý xây dựng về Chương trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Ba Vì giai đoạn 2022-2025 của HĐND huyện khóa XX. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn tổ chức 14 hội nghị phản biện xã hội, góp ý vào các văn bản của chính quyền, nội dung tập trung vào dự thảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Các hội nghị phản biện xã hội ngày càng được nâng cao về chất lượng, các ý kiến tham gia phản biện được Chính quyền các cấp nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa để các chủ trương, chính sách được thực hiện khả thi.
Tiếp tục thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2021 của Ban Bí thư và hoàn thiện quy trình giám sát và nhận xét đối với đảng viên tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang thường xuyên ở nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành Công văn hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 về việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân ở nơi cư trú.
Có thể khẳng định, thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, phát huy được vai trò nòng cốt của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị. Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay.
                                                                                             Chu Đình Lập
                                                                           
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020