Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai tăng cường công tác phối hợp giám sát

06/05/2022 - 03:03 PM
Thực hiện thông báo số 02/TB-BPC, ngày 27/4/2022 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai về việc giám sát việc thực chiện điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Oai. Ngày 4/5/2022 đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực chiện điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Oai tại phòng Nội vụ và Phòng giáo dục và đào tạo huyện.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với HĐND huyện giám sát
Qua kết quả giám sát cho thấy các đơn vị đã bán sát vào chương trình công tác của huyện và sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện, tập thể lãnh đạo và công chức phòng đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện làm tốt công tác quản lý sử dụng biên chế được giao. Trên cơ sở biên chế được thành phố giao hàng năm, căn cứ vào số lớp hiện có, phòng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định giao biên chế cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập kịp thời, đảm bảo đúng quy định, cân đối tỷ lệ giao giữa các trường trong cùng cấp.Trên cơ sở đó kịp thời tham mưu điều động viên chức, lao động hợp đồng nghị định số 68/2000/NĐ-CP và lao động theo định mức, dần khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.
Tuy nhiên qua giám sát đoàn cũng nhận thấy còn một số hạn chế như trong quá trình tham mưu thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do vậy công tác tham mưu chỉ đạo điều hành đôi khi chưa được như kỳ vọng. Việc tham mưu điều động giáo viên, nhân viên hành chính, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và lao động hợp đồng theo định mức danh sách tại một số Thông báo của UBND huyện, ở một số trường chưa thực hiện được đầy đủ. Vẫn còn tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên và nhân viên ở một số trường.
Đoàn giám sát cũng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp lãnh đạo quản lý khối giáo dục theo phương án số 55/PA-UBND ngày 9/11/2021 của UBND huyện nhằm giảm bớt số lượng cấp phó hiệu trưởng theo quy định. Tiếp tục rà soát biên chế để tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế báo cáo xin ý kiến của Thường trực huyện ủy, thường trực HĐND huyện và sở nội vụ để tuyển dụng viên chức còn thiếu so với biên chế được giao, đồng thời sử dụng có hiệu quả và quản lý tốt biên chế được giao. Cần tiếp tục chỉ đạo các trường tiếp tục tuyên truyền kế hoạch tinh giản biên chế đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí và có lộ trình thực hiện tinh giản số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thừa trong năm 2022.
Nguyễn Thị Vinh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020