Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình giám sát UBND các phường trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công

14/08/2023 - 10:46 AM
<div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:20px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Thực hiện Chương trình công tác năm, trong 2 ngày 08/8 và 10/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tiến hành giám sát việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật đối với UBND phường Kim Mã và UBND phường Giảng Võ.<br /> <img alt="" src="/pic/News/images/14-8-ba%20%C4%91%C3%ACnh.jpg" style="width: 100%;" /><br /> Với mục đích nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước giao cho cơ quan, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền các phường trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình đã xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập đoàn giám sát gồm Ban thường trực MTTQ, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Ban KT-XH của HĐND, Phòng tài chính kế hoạch, Hội Luật gia, thành viên ban tư vấn của MTTQ quận.<br /> Tại 2 phường, đoàn giám sát đã tập trung làm rõ kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công của chính quyền phường theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017, Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có 4 nội dung cần tập trung giám sát là (1) việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, (2) tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, cho thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công, (3) tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công, (4) việc thực hiện công khai tài sản công; kiểm tra sổ sách kế toán, theo dõi tài sản của phường.<br /> Qua các buổi giám sát cho thấy UBND 2 phường đã thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn phường, có xây dựng chi tiết quy chế quản lý, mở sổ sách theo dõi đầy đủ các tài sản và giá trị tài sản, thực hiện việc niêm yết công khai tài sản tại bộ phận một cửa và trong quá trình thực hiện không nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo đối với việc quản lý tài sản công.<br /> Với những khó khăn, vường mắc của phường cùng những kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện đã được đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ để kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.</span></span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="font-size:20px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">                                                                             <strong>C.Q.H </strong></span></span></div> <br />
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020