Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

10/10/2022 - 03:56 PM
Thực hiện kế hoạch số 14/KH-MTTQ-BTT ngày 30/5/2022 và quyết định số 09/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/7/2022 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ về giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, thành lập 02 đoàn giám sát trưởng đoàn các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiến hành giám sát các phường vào ngày 16 và 17/8/2022.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường báo cáo kết quả việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, kiến nghị tới Thành phố, quận trong thời gian tới tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân nhằm nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết đơn. Bên cạnh đó, UBND các phường cũng kiến nghị các cấp xem xét, nghiên cứu ban hành quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.
Qua giám sát, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đã được thực hiện hiệu quả, công tác tiếp dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường được thực hiện đúng quy định hằng tuần, tháng và niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở. Phòng tiếp dân được sắp xếp khoa học đúng quy định, đảm bảo được việc tiếp công dân được thực hiện tốt nhất. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các phường đã đi vào nền nếp, việc giải quyết các đơn đều được thực hiện đúng quy định về thời gian, thể thức văn bản và trả lời kết quả tới công dân. Còn một vài đơn năm 2021, còn chậm hơn so với quy định một vài ngày do đúng vào thời điểm giãn cách nhưng kết quả giải quyết đã thực hiện đúng quy định.
Trưởng đoàn giám sát đã kết luận tại buổi giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân và nâng cao chất lượng giải quyết đơn đặc biệt với đơn khiếu nại, tố cáo. Thay mặt đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân các phường tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong việc thiết lập hồ sơ, phân loại đơn. Đề nghị cấp ủy Đảng quan tâm đến kiện toàn tổ hòa giải cơ sở, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn. MTTQ Việt Nam các phường nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giảm bớt đơn từ công dân.
Hoàng Hương 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020