Hội nghị phản biện Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bắc Từ Liêm năm 2023

19/11/2022 - 04:17 PM
Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ chính trị, Quy chế phối hợp  giũa thường trục HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm; nhiệm kỳ 2021 -2026. Sáng ngày 19/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội quận năm 2023.
Bà Văn Thúy Hoa – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Dự hội nghị có: Ông Nguyễn Thường Sơn – UVTV Quận ủy , Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ, các đoàn thể, các phòng, ban, ngành của quận, thành viên 02 Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường. Bà Văn Thúy Hoa UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến của các tổ chức đoàn thể, thành viên 02 ban tư vấn,đại biểu các phường đã đóng góp vào Dự thảo kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội Quận năm 2023. Đa số các ý kiến cơ bản đồng tình về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ; dự thảo về mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Năm 2022, thực hiện chủ đề về “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo”  công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận đã có sự tập trung quyết liệt, phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đạt kết quả tốt. Tuy nhiên Báo cáo cần đánh giá ngắn gọn và đầy đủ phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;  thống nhất số liệu, chỉ tiêu nêu trong báo cáo; bổ sung dự báo tình hình để có căn cứ xác định các mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Ngoài ra, một số ý kiến cũng lưu ý về chỉnh sửa bố cục một số đề mục trong báo cáo, ngôn ngữ sử dụng trong văn bản cần chặt chẽ, dễ hiểu…
Ông Nguyễn Thường Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận đã ghi nhận đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu tại Hội nghị. Các ý kiến đã đề cập toàn diện đến các nội dung trong Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận năm 2023, nhiều ý kiến sát với thực tế, có tính khả thi cao. Bên cạnh đó về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận, đồng chí cũng tiếp thu và sẽ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét điều chỉnh, bổ sung đảm bảo sát với thực tế và có tính khả thi cao.
Bà Văn Thý Hoa- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thống nhất sẽ tổng hợp các ý kiến báo cáo Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND quận và chuyển các phòng, ban, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND Quận thông qua./.
 Minh Vịnh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020