Kế hoạch số 232/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2022 về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

04/04/2022 - 02:55 PM
Download (29KB)
VĂN BẢN KHÁC
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020