KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/04/2022 - 03:23 PM
Download (45KB)
VĂN BẢN KHÁC
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020