Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

23/09/2019 - 02:38 PM
Ngày 20/9, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã đọc Lời kêu gọi của Đại hội. Ban biên tập trân trọng đăng toàn văn Lời kêu gọi.

Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đọc lời kêu gọi của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Thưa đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!

Từ thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trân trọng gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết nhất. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam vào năm 2020.

Năm năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đất nước gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; cùng với sự ủng hộ của quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng: Kinh tế phát triển; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả rõ rệt hơn; công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, và tăng cường. Đại hội biểu dương những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân; đồng thời cũng ghi nhận những băn khoăn, lo lắng, những vấn đề Nhân dân còn chưa hài lòng, cần phải quan tâm giải quyết.

Trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước hùng cường và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; ứng xử văn minh, lan toả những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn; xây dựng cộng đồng dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng tâm, hiệp lực, cống hiến trí tuệ, sáng tạo, hiến kế, hiến công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hành dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tham gia có hiệu quả vào quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thống nhất ý chí và hành động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thưa đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện tiếp tục thấm nhuần lý tưởng cao đẹp của Người, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với quyết tâm cao, khí thế mới, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX tin tưởng sâu sắc rằng: với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020