Sơn Tây tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

12/10/2019 - 05:22 PM
Sáng ngày 11/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tới 200 đại biểu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XVII; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Từ Thành Huế - Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo về những kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, sau 3 ngày làm việc Đại hội đã hoàn tất chương trình nghị sự. Đại hội thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 với 5 bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Đại hội đã hiệp thương cử  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 374 vị; Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX là 62 vị; Đại hội đã ra lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thể hiện sự quyết tâm của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu cụ thể, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024, từ đó giúp nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tổ chức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.
                                    MTTQ Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020