Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân kiểm tra công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn các phường thuộc quận

03/08/2022 - 03:51 PM
Để thực hiện chức năng thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả và minh bạch trong việc đầu tư xây dựng và giải quyết tốt, kịp thời các vấn đề bức xúc, những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở; xác định đây là một trong những hoạt động cơ bản của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở.
Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-MTTQ- BTT, ngày 21/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân về “Thực hiện hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2022”; Quyết định số 25/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 13/7/2022 về việc “Thành lập đoàn kiểm tra công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng các phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022”, ngày 02/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp cùng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thanh tra quận đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn phường Kim Giang và Nhân Chính; Đoàn kiểm tra do đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân làm trưởng đoàn.
 
Đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân, trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra phường Kim Giang.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra và các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường đã cùng trao đổi, làm rõ về những căn cứ pháp lý theo quy định khi thực hiện hoạt động thanh tra, giám sát của các Ban tại cơ sở, đặc biệt là những cách làm hay, hiệu quả, tranh thủ sự hợp tác, phát hiện kịp thời của người dân đối với những sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, các quy định về quản lý đầu tư, thi công thực hiện các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cơ sở và tổng hợp một số kiến nghị gửi tới các cơ quan ở thẩm quyền theo quy định.
Qua buổi làm việc với 02 phường, đồng chí Khổng Minh Thảo thay mặt đoàn kiểm tra kết luận: Ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023, phát huy hiệu quả vai trò, chức năng đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra của quần chúng đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn phường. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cũng đã làm tốt nhiệm vụ theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các đơn vị chức năng thuộc Quận về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý, các việc làm sai quy định, giúp hạn chế việc thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước, cũng như tránh xâm hại đến lợi ích của cộng đồng.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong những năm gần đây, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong trên toàn quận ngày càng nâng cao về chất lượng, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng và nhân dân ghi nhận, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương.
 Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân
 

Các tin tức khác

Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

10/09/2022 - 71 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020