Gia Lâm phổ biến một số văn bản mới về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

06/06/2022 - 03:19 PM
Sáng ngày 06/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Huyện tổ chức Hội nghị phổ biến một số văn bản mới về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ).
Dự hội nghị có đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tư pháp huyện và các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gia Lâm cùng các ông bà Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; các ông bà trong Ban TTND 22 xã thị trấn.
Báo cáo viên tại Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn một số điểm mới về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; cách thành lập; số lượng thành viên, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên tham gia; quyền hạn và cách thức xây dựng nội dung giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Đây là những nội dung có trong Luật Đầu tư 2020; Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia, giám sát và đánh giá đầu tư. Nghị định này thay thế cho các Nghị định: Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe hướng dẫn những nội dung cụ thể về giám sát cán bộ đảng viên nơi cư trú…
Hội nghị nhằm tập huấn, cập nhật, trang bị và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND cũng như kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác TTND, GSĐTCCĐ, nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào hiện thực cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng về khiếu nại, tố cáo và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; để Ban Thanh tra Nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng thực sự là kênh chống tiêu cực, tham nhũng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao vai trò quản lý xã hội của Nhân dân.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020