Thị xã Sơn Tây học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay”

18/05/2022 - 02:25 PM
Sáng ngày 17/5, Thị ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay” tới các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố.
Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt các nội dung tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay”. Nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện rất phong phú, đa dạng. Người nêu rõ phư­ơng châm từng b­ước, có trọng tâm, có kế hoạch rõ ràng, chu đáo. Chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng phải làm toàn diện cả chính trị, tư tưởng và tổ chức; phải đư­ợc tiến hành ở tất cả các cấp. Trong đó đặc biệt coi trọng làm tốt ở chi bộ, vì chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Nội dung chính của chuyên đề đã được Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc truyền tải một cách sâu sắc, xúc tích và vô cùng sinh động gắn với thực tiễn cuộc sống đang diễn ra trong từng lĩnh vực, việc làm. Đây là cơ sở để các cấp uỷ đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần vận dụng trong công tác xây dựng Đảng, trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tính tiền phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Hà Việt Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính thị thị xã triển khai một số nội dung công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và những nội dung cụ thể của chuyên đề năm 2022 đi vào thực tiễn của đời sống xã hội, đồng chí đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
                                      Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020