Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

22/12/2021 - 02:58 PM
Sáng ngày 21/12, tại điểm cầu Trung tâm Chính trị huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Dự và trực tiếp làm báo cáo viên: đồng chí Đào Tân Lý - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
Tham dự học tập tại huyện có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban tổ chức huyện ủy. Tại điểm cầu 16 xã, thị trấn thành phần có các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở.
 
Các cán bộ Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã được nghe đồng chí Đào Tân Lý - UVTV, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm chính trị huyện truyền đạt nội dung học tập, quán triệt gồm: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở cần phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, góp phần hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu xã thành phường, huyện thành quận./.
Nguyễn Thị Thắm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020