ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2018

12/10/2018 - 12:40 PM
Trong không khí Nhân dân cả nước và Thủ đô Hà Nội sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hôm nay, chúng ta tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018). Nhân dịp này, chúng ta sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Nhân dân!
Trải qua 88 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.
Cùng với quá trình phát triển của cách mạnh Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình 
hình mới, nhất là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.
Hưởng ứng các Chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước, các vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (quận, huyện, thị xã)………..….; (xã, phường, thị trấn)………….., khu dân cư………...….đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động Nhân dân rộng lớn trong cả nước có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Hơn 20 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong Nhân dân ở khu dân cư.
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vui mừng nhận thấy cộng đồng dân cư của chúng ta đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều địa phương, cộng đồng dân cư có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, các gương điển hình tiên tiến tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư. Từ đó, giới thiệu và biểu dương khen thưởng những tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện.
Kỷ niệm 88 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, nhất là Tháng cao điểm Vì người nghèo, bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam.... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Nhân dân!
Trong niềm vui của Ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận………..xin cảm ơn cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện và theo sát mọi hoạt động của cộng đồng dân cư; xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể Nhân dân, các tổ chức trong cộng đồng dân cư, năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

 
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công./.
 
 
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP HÀ NỘI
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020