Quận Đống Đa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020.

19/02/2020 - 09:47 AM
Sáng ngày 19/02, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020 giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;  Hà Minh Hải - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND quận; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng, phó phòng, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội quận.
 
Đại diện lãnh đạo HDND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận  ký kết chương trình phối hợp năm 2020
Về kết quả năm 2019, các ý kiến tham luận khẳng định, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai, phối hợp chặt chẽ, có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành hoạt động, cộng đồng chia sẻ trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, lãnh đạo 03 cơ quan đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, khoa học, bám sát nội dung trọng tâm của chương trình, kế hoạch đã đề ra, phát huy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm của mỗi cơ quan; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, qua đó đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND quận, các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, quận trước và sau kỳ họp, việc đôn đốc, giám sát giải quyết và trả lời ý kiến cử tri được thực hiện theo đúng quy định chất lượng, hiệu quả được nâng cao.
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước, truyền thống của Mặt trận và các tổ chức thành viên, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chức năng nhiệm vụ của các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác.

Tại hội nghị đã có 9 ý kiến đều nhất trí với nội dung 02 chương trình và đưa ra các giải pháp cụ thể quan tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phối hợp năm 2020.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các đơn vị ngay sau hội nghị ký kết tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết; tăng cường đoàn kết, phối hợp triển khai tốt các nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,  các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực  thực hiện chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết  toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; các Nghị quyết Trung ương Khóa XII của Đảng; Nghị quyết TW 9 (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục thực hiện tốt kỷ cương hành chính, thực hiện Quyết định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận; Phát huy tốt vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, theo Quyết định số 217, 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri; việc thực hiện chỉ đạo giải quyết ý kiến tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, kịp thời thông báo kết quả giải quyết tới người dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; Chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tập trung tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra; Đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động , tháng cao điểm “Vì người nghèo” huy động nhiều nguồn lực, chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững,  phấn đấu trên địa bàn không còn hộ nghèo. Đồng chí cũng mong rằng các đơn vị tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020 và đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025./.
                                            Ủy ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020